Ráiteas Straitéise 2023-2025

Tá sé sin ar an gcúigiú ráiteas den sórt sin ón Údarás

Leagtar amach sa Ráiteas Straitéise 2023-2025 ón Údarás Náisiúnta Iompair cuspóirí na heagraíochta don tréimhse 2023 go 2025. Tá sé sin ar an gcúigiú ráiteas den sórt sin ón Údarás, agus leagtar amach ann ár misean, ár bhfís agus ár bpríomhchuspóirí don chéad trí bliana eile.

Beartaítear leanúint ar aghaidh le príomhthionscadail bhonneagair iompair, amhail BusConnects, Éire a Nascadh agus Taisteal Gníomhach, agus teicneolaíochtaí tacaíochta, amhail Ticéadú na Chéad Ghlúine Eile, a sholáthar le linn thréimhse na straitéise, agus é mar mhisean ag an Údarás: “muintir agus áiteanna na hÉireann a nascadh lena chéile trí bhonneagar agus seirbhísí iompair inbhuanaithe a sholáthar agus trí fhéachaint leis an éileamh iompair a laghdú, agus an obair sin ar fad ag cabhrú le hastaíochtaí carbóin a laghdú”.

 

NTA Statement of Strategy 2023-2025 GA

File type
PDF
File size
- 3 MB

NTA Statement of Strategy 2023-2025 EN

File type
PDF
File size
- 2 MB