Rochtain ar Fhaisnéis Comhshaoil

Cad is Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (RFC) ann?

Ní mór faisnéis a bhaineann leis an gcomhshaol atá i seilbh údarás poiblí nó thar ceann údarás poiblí a chur ar fáil d’aon duine arna iarraidh sin dó nó di, faoi réir eisceachtaí áirithe.

Soláthraítear le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 go 2018 sainmhíniú ar fhaisnéis faoin gcomhshaol agus leagtar amach leo an bealach inar féidir iarratais ar fhaisnéis a chur faoi bhráid na n-údarás poiblí. Déantar foráil sna Rialacháin freisin maidir le nós imeachta achomhairc foirmiúil i gcás go bhfuil duine míshásta le cinneadh arna iarraidh aige nó aici. Is féidir leat breathnú ar chomhdhlúthú neamhoifigiúil na Rialachán ar an suíomh gréasáin seo.

Ceisteanna Coitianta

Cad é an difríocht idir RFC agus Saoráil Faisnéise (SF)?

Feidhmíonn na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol i gcomhthráth leis an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. Cé go bhfuil an dá chód reachtacha mórán mar a chéile (maidir le faisnéis faoin gcomhshaol), tá difríocht idir na Rialacháin RFC agus an tAcht um Shaoráil Faisnéise sa mhéid is go bhfuil raon níos leithne d’údaráis phoiblí cumhdaithe leis na Rialacháin RFC ná mar atá leis an reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise. Tá difríochtaí ábhartha sna forais faoinar féidir rochtain ar fhaisnéis a dhiúltú faoin dá chód reachtacha freisin.

Cad iad na húdaráis phoiblí atá faoi réir RFC?

Faoi Rialacháin 2011, ceanglaítear ar an Aire liosta táscach d’údaráis phoiblí atá faoi réir Rialacháin RFC a fhoilsiú. Is iad sin:

  1. Ranna Rialtais e.g. an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil
  2. Údaráis áitiúla e.g. Comhairle Contae Chorcaí
  3. Gníomhaireachtaí stáit neamhthráchtála e.g. an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
  4. Gníomhaireachtaí stáit tráchtála e.g. EirGrid
  5. Comhlachtaí rialála e.g. an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh

An ngearrtar táille as iarratas ar fhaisnéis a chur isteach faoi na Rialacháin RFC?

Níl aon táille tosaigh ag teastáil agus iarratas ar fhaisnéis á thaisceadh faoi RFC.

An ngearrtar táillte as soláthar faisnéise faoi na rialacháin RFC?

I gcomhréir leis na rialacháin, féadfaidh údarás poiblí táille réasúnta a ghearradh as faisnéis faoin gcomhshaoil a sholáthar i gcomhréir leis na Rialacháin.

Ríomhfar an táille sin nuair a gheofar iarratas, agus ríomhfar í de réir mhéid na hoibre a bhaineann le tiomsú faisnéise i gcás nach raibh sí ar fáil i bhformáid inrochtana roimhe seo. Is é €20 in aghaidh na huaire an táille sin.

Má bhíonn cóipeanna crua de dhíth ar iarrthóirí, beidh táille 4c in aghaidh na bileoige i gceist. Má bhíonn dlúthdhioscaí de dhíth ar iarrthóirí, beidh táille €10 in aghaidh an CD i gceist.

Cuirfear na hiarrthóirí ar an eolas i scríbhinn faoi na táillí a bheidh i gceist, nuair a gheofar a n-iarratas, agus beidh éarlais 20% le híoc leis an Údarás Náisiúnta Iompair (ÚNI) sula gcuirfear tús leis an obair lena mbaineann. Beidh deis ag an iarrthóir a (h)iarratas a athbhreithniú nó a leasú ag an gcéim sin. Ní chuirfear tús leis an bpróiseas go dtí go mbeidh an éarlais faighte ag ÚNI. Ba cheart a thabhairt faoi deara freisin go gcinnfear dáta an chinnidh deiridh maidir leis an iarratas RFC (a dhéantar laistigh de mhí amháin i ndiaidh do ÚNI an t-iarratas a fháil de ghnáth) a chinneadh de réir an dáta a fuarthas íocaíocht na héarlais.

Beidh iarmhéid na táille dlite nuair a bheidh an fhaisnéis arna hiarraidh curtha le chéile agus cóipeáilte, agus sula n-eiseofar chuig an iarratasóir í.

Tá gealltanas tugtha ag ÚNI a chinntiú nach mbeidh muirearú na táille sin, mar riail ghinearálta, níos mó ná na costais iarbhír a bhaineann leis an ábhar lena mbaineann a sholáthar.

Cén dóigh a soláthróidh an tÚdarás Náisiúnta Iompair faisnéis saor in aisce?

Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhféadfaí táillí a bhaineann le faisnéis a sholáthar a tharscaoileadh má mheastar go bhfuil an costas níos lú ná €10.

I gcás ina bhfuil iarrthóirí ábalta na doiciméid riachtanacha a fheiceáil ar an láthair ag oifigí ÚNI, ní ghearrfar aon táille as rochtain a fháil ar na taifid sin; ní bhaineann sé sin leis an táille a luaitear thuas, áfach.

Is féidir rochtain leictreonach a sholáthar saor in aisce d’iarrthóirí ar an ríomhphost; ní bhaineann sé sin leis na táillí a luaitear thuas, áfach.

Conas a dhéanfaidh mé iarratas RFC?

Ba cheart iarratais faoi na Rialacháin RFC ar fhaisnéis faoin gcomhshaol a dhéanamh i scríbhinn. Maidir leis an iarratas:

  • Ba cheart a lua ann go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoi na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol 2007;
  • Ba cheart an faisnéis shonrach faoin gcomhshaol atá ag teastáil, agus an fhoirm roghnaithe agus an modh rochtana a theastaíonn a chur in iúl go soiléir ann, agus
  • Sonraí teagmhála a sholáthar.

Nuair a bheidh sé comhlánaithe, ba cheart duit d’iarratas RFC a sheoladh chuig ÚNI:

Ar an ríomhphost: aie@nationaltransport.ie
Sa phost: An tOifigeach Faisnéise
Aonad RFC
An tÚdarás Náisiúnta Iompair
Dún Scéine,
Lána Fhearchair,
Baile Átha Cliath 2
D02 WT20

 

Go hiondúil, cuirtear cinntí maidir le hiarratais a dhéantar faoi na Rialacháin in iúl laistigh de mhí amháin ón dáta a gheobhaidh an tÚdarás Náisiúnta Iompair iad.

Cad is féidir liom a dhéanamh mura mbeidh mé sásta le cinneadh maidir le m’iarratas?

Má cheapann tú gur diúltaíodh do d’iarratas bunaidh ar fhaisnéis faoin gcomhshaol go hiomlán nó go páirteach, nó nár déileáladh i gceart leis i gcomhréir le forálacha Rialacháin RFC, is féidir leat, tráth nach déanaí ná mí i ndiaidh duit an cinneadh a fháil, a iarraidh ar ÚNI athbhreithniú inmheánach a dhéanamh ar an gcinneadh go páirteach nó go hiomlán.

Ní ghearrfar aon táille ar an bpróiseas athbhreithnithe inmheánaigh.

Déanfar toradh i scríbhinn den athbhreithniú ina gcuirfear an cinneadh agus an chúis atá leis an gcinneadh in iúl duit, agus ina gcuirfear do cheart achomhairc chun an Choimisinéara um Fhaisnéis faoin gComhshaol in iúl duit, lena n-áirítear na teorainneacha ama agus na táillí a bhaineann le hachomharc den sórt sin, a eisiúint chugat mí i ndiaidh duit an t-iarratas a fháil.

Conas a dhéanfaidh mé achomharc chun Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil?

Ba cheart achomharc i scríbhinn a chur faoi bhráid an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil:

Trína suíomh gréasáin https://www.ocei.ie/en/collection/fc0ff-make-an-appeal/#make-an-appeal-online
Sa phost: Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil
6 Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2
D02 W773

 

Le Rialacháin RFC, teastaíonn táille €50 le haghaidh achomharc chun an Choimisinéara um Fhaisnéis faoin gComhshaol. Mar sin féin, déantar soláthar freisin do tháille achomhairc laghdaithe de €15 do shealbhóirí cárta leighis, dá gcleithiúnaithe agus freisin do dhaoine nach bhfuil ina bpáirtí sa iarratas bunaidh ar rochtain ar fhaisnéis, a bhfuil achomharc á dhéanamh acu i gcoinne cinneadh faisnéis a eisiúint a gcreideann siad go mbeidh baint aici leo.

Tá tuilleadh sonraí teagmhála agus faisnéise faoi Oifig an Choimisinéara Faisnéise ar shuíomh gréasáin Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil (OCEI). Is féidir leat glaoch ar OCEI ar 01 639 5689 freisin.

Loga um Nochtadh Iarratas RFC

Coinníonn agus foilsíonn ÚNI loga d’iarratais RFC a fhaightear agus den chinneadh a dhéantar ar gach iarratas.

Tuilleadh Faisnéise

Na Rialacháin RFC 2007 go 2018 – Nótaí Treorach

Tá tuilleadh faisnéise faoi na Rialacháin RFC, lena n-áirítear faisnéis níos mionsonraithe ar na Ceisteanna Coitianta thuas leagtha amach sna Treoirlínte Oifigiúla a ghabhann leis na Rialacháin RFC. Ceapadh na Treoirlínte seo chun cuidiú leis na húdaráis phoiblí agus treoir a thabhairt dóibh maidir le cur i bhfeidhm na Rialachán RFC agus d’iarratasóirí ar mian leo rochtain a fháil ar fhaisnéis faoin gcomhshaol.

Má bhíonn aon cheist agat is féidir dul i dteagmháil leis an Aonad RFC ag aie@nationaltransport.ie