Menu
NTA HomepageHOME

Gaeilge

Consultation on the NTA’s Draft Clamping Code of Practice

In accordance with Section 12 (1) of the Vehicle Clamping Act 2015, the NTA is empowered to establish a Code of Practice to:

 • Provide practical guidance to parking controllers and clamping operators regarding compliance with the Act and regulations made under it; and
 • Establish standards in relation to the general behaviour, performance of duties and conduct of:
  • Parking controllers in supervising the operations of clamping operators, and
  • Clamping operators in carrying out clamping activities.

Accordingly, the NTA has prepared the following Draft Code of Practice. This Code of Practice is intended to supplement the Vehicle Clamping Act 2015 (the ‘Act’) and the Vehicle Clamping and Signage Regulations 2017 (the ‘Regulations’), and should be read in conjunction with same.

Written submissions in relation to the Draft Code of Practice may be made in one of the two following ways:

 • Email – DraftCode@nationaltransport.ie or
 • Post – Draft Code of Practice, National Transport Authority, Dún Scéine, Harcourt Lane, Dublin 2, D02 WT20.

All submissions must include the subject of the submission, the full name and address of the person making the submission and where relevant the name of the body or organisation represented. NTA is subject to the provisions of the Freedom of Information Act 2014 and, therefore, must consider any request for information made under that Act. Any submissions received may be published.

Closing date for receipt of submissions is 17.00, Monday 11th November 2019.


English

An Cód Cleachtais um Theanntáil do Rialaitheoirí Páirceála & Oibritheoirí Teanntála

De réir Alt 12 den Acht um Theanntáil Feithiclí, 2015 (“An tAcht”), táthar ag tabhairt fógra anseo go bhfuil:

 • Dréachtchód Cleachtais ullmhaithe ag an Údarás Náisiúnta Iompair a thugann treoir phraiticiúil do rialaitheoirí páirceála agus d’oibritheoirí clampála maidir le comhlíonadh an Achta nó le rialacháin a rinneadh faoi, agus le caighdeáin a bhunú i dtaobh a n-iompar go ginearálta agus a bhfeidhmíocht ina ndualgais agus lena n-iompraíocht.

Dá réir sin, tá an Cód Cleachtais seo curtha le chéile ag an NTA. Tá sé i gceist go ndéanfadh an Cód Cleachtais forlíonadh ar an Acht um Theanntáil Feithiclí, 2015 (an ‘tAcht’) agus na Rialacháin um Theanntáil Feithiclí agus Chomharthaíocht, 2017 (na ‘Rialacháin’) agus ba cheart é a léamh in éineacht leo.

Is féidir iarratais scríofa maidir leis an ordú uastáillí beartaithe a dhéanamh ar cheann de na 2 slí seo a leanas:

 • Ríomhphost – DraftCode@nationaltransport.ie
 • Posta – Údarás Náisiúnta Iompair, Dún Scéine, Cúirt Uíbh Eachach, Baile Átha Cliath 2, D02 WT20.

Ní mór ábhar na haighneachta, ainm iomlán agus seoladh iomlán an té atá ag déanamh na haighneachta agus, más ábhartha, ainm na heagraíochta nó an chomhlachta atáthar ag déanamh ionadaíocht thar a ceann/cheann a bheith san áireamh i ngach aighneacht. Tá an NTA faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 agus, dá bhrí sin ní mór aon iarraidh ar fhaisnéis a dhéantar faoin Acht sin a bhreithniú. D’fhéadfaí aighneacht ar bith a fhaightear a fhoilsiú.

17:00, Dé Luain an 11ú Samhain 2019 an dáta deiridh a nglacfar le haighneachtaí.