Dréacht-scéim teanga arna ullmhú ag an Údarás Náisiúnta Iompair

16 September 2015

FÁILTE ROIMH AIGHNEACHTAÍ

ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003
DRÉACHT-SCÉIM TEANGA ARNA ULLMHÚ AG AN ÚDARÁS NÁISIÚNTA IOMPAIR

Tá sé i gceist ag an Údarás Náisiúnta Iompair dréacht-scéim teanga a ullmhú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é príomhaidhm an Achta a chinntiú go mbeidh teacht níos fearr ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos fearr. Fáilteoidh an tÚdarás Náisiúnta Iompair roimh aighneachtaí ó pháirtithe leasmhara maidir le hullmhú na dréacht-scéime.

Féadfar aighneachtaí a sheoladh ar
ríomhphost chuig: gaeilge@nationaltransport.ie
Faoin 5.00 p.m. an 19ú Deireadh Fómhair 2015

Tabhair ar aird go bhfoilseofar aighneachtaí ar laithreán gréasáin an t-Údarás.

REQUEST FOR SUBMISSIONS

OFFICIAL LANGUAGES ACT 2003
PREPARATION OF A DRAFT LANGUAGE SCHEME BY THE NATIONAL TRANSPORT AUTHORITY

The National Transport Authority proposes to draft a language scheme in accordance with the Official Languages Act 2003. The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish.

The National Transport Authority invites submissions in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties.

You may return submissions by
e-mail to: gaeilge@nationaltransport.ie
By 5.00 p.m. on 19th October 2015

Please note that submissions received will be published on the Authority’s website.