Fáiltíonn an tAire Ryan roimh rolladh amach an Innéacs Siúil agus Rothaíochta 2023 

Tháinig an tAire Iompair, Eamon Ryan, i gcomhar leis an Údarás Náisiúnta Iompair (NTA) inniu agus é tiomanta tabhairt faoin suirbhé is mó riamh ar shiúl, ar rothlú agus ar rothaíocht in Éirinn.

Leathnófar an tInnéacs Siúil agus Rothaíochta (ar a dtugtaí tuarascáil Bike Life) i mbliana chun Gaillimh chomh maith le cathracha eile lena n-áirítear Limistéir Chathracha Chorcaí, Luimnigh, na Gaillimhe agus Phort Láirge a chuimsiú. Oibreoidh an NTA i gcomhpháirtíocht leis an gcarthanacht iompair inbhuanaithe Sustrans chun an suirbhé is mó riamh ar shiúl, ar rothlú agus ar rothaíocht in Éirinn a dhéanamh.

Na torthaí fianaise

Soláthróidh na torthaí fianaise ardchaighdeáin ar rannpháirtíocht daoine i siúl, i rothlú nó i rothaíocht, agus ar dhearcadh orthu – cad iad na bacainní atá ann dóibh agus cad a chuideodh leo siúl, rothlú agus rothaíocht níos mó. Cuirfidh na sonraí seo eolas ar fáil do chinntí beartais agus cuirfidh siad ar chumas cathracha agus réigiúin pleanáil níos fearr a dhéanamh maidir le siúl, rothlú agus rothaíocht, agus spriocanna uaillmhianacha an Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide a bhaint amach. Is é seo an chéad uair a bheidh sonraí doimhne dá leithéid á mbailiú i gCorcaigh, i Luimneach, i nGaillimh agus i bPort Láirge.

Tá ocht gcathracha/réigiún cathrach déag

Tá ocht gcathracha/réigiún cathrach déag ar fud na hÉireann agus na RA rannpháirteach cheana féin san Innéacs, lena n-áirítear Limistéar Cathrach Bhaile Átha Cliath. Déanfar suirbhé ar thart ar 1,100 duine i ngach ceann de Limistéar Cathrach Bhaile Átha Cliath, Chorcaí, Luimnigh, na Gaillimhe agus Phort Láirge, ionadaíoch ar gach cónaitheoir, ní hamháin iad siúd a shiúlann nó a rothaíonn.

Tar éis an tsuirbhé, déanfar Tuarascálacha aonair a ullmhú agus a fhoilsiú go luath in 2024 do gach ceann de na Limistéir Chathracha.

Na príomhthorthaí

I measc na bpríomhthorthaí ó Innéacs Siúil agus Rothaíochta Limistéar Cathrach Bhaile Átha Cliath a rinneadh in 2021 tá

tá:

  • Siúlann níos mó ná 6 as gach 10 (64%) cónaitheoir aosach 5 lá nó níos mó sa tseachtain, úsáideann beagán faoi bhun 4 as 10 (38%) gluaisteán 5 lá nó níos mó sa tseachtain;
  • Rothaíonn 1 as 4 (25%) aosach uair sa tseachtain ar a laghad;
  • Tacaíonn níos mó ná 7 as 10 (71%) de chónaitheoirí le raonta rothar tógála atá scartha go fisiciúil ón trácht agus ó choisithe fiú nuair a chiallaíonn sé sin go bhfuil níos lú spáis ann do thrácht eile;
  • Gach lá tógann siad siúd a bhíonn ag siúl, ag rothlú agus ag rothaíocht suas le 330,000 carr den bhóthar i Limistéar Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Dúirt an tAire Iompair, Eamon Ryan:Fáiltím go mór roimh chinneadh an NTA an tInnéacs Siúil agus Rothaíochta a leathnú chuig go leor dár gcathracha réigiúnacha. Soláthróidh an tInnéacs an fhaisnéis a theastaíonn uainn chun an bonneagar siúil, rothaíochta agus rothlú a theastaíonn ó dhaoine a chur i bhfeidhm ionas go mbeidh an rogha acu aistriú ó ghluaisteáin ar roinnt turas  . Tá deis uathúil againn na sonraí agus an fhaisnéis ón Innéacs a úsáid chun pobail atá fíor-inbhuanaithe a chruthú agus chun cabhrú lenár gcathracha a athshamhlú le haghaidh todhchaí neodrach.

Dúirt Príomhfheidhmeannach an Údaráis Náisiúnta Iompair, Anne Graham:Tá lúcháir ar an Údarás Náisiúnta Iompair an tInnéacs Siúil agus Rothaíochta a leathnú chun Limistéir Chathracha Chorcaí, Luimnigh, na Gaillimhe agus Phort Láirge a chuimsiú.

“Cabhróidh feidhmiú céimneach an tsuirbhé is mó riamh in Éirinn ar shiúl, rothlú agus rothaíocht leis an eolas a theastaíonn uainn le pleanáil don todhchaí. Trí phríomhléargais a fháil ar an gcaoi a ndéanann daoine taisteal gníomhach mar chuid dá dturas laethúil ar fud ár gcathracha, is féidir linn bonneagar coisithe agus rothaíochta breise a chur i bhfeidhm a mheallann níos mó daoine chun siúl, rothaíocht agus rothlú a roghnú.”

 

Dúirt Caroline Bloomfield, Stiúrthóir Sustrans Thuaisceart Éireann:Bhí áthas orainn a fheiceáil conas a chabhraigh na sonraí ón Innéacs Siúil agus Rothaíochta do Bhaile Átha Cliath le Straitéis Iompair Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath a foilsíodh le déanaí a mhúnlú. Tá na sonraí agus an suirbhé ar dhearcaí i leith siúil, rothlú agus rothaíochta ríthábhachtach chun infheistíocht agus feabhsú an bhonneagair taistil ghníomhaigh a chinntiú.

“Táimid ar bís oibriú leis an NTA chun na tuarascálacha a leathnú chuig ceithre chathair Éireannacha eile a thabharfaidh léargas tábhachtach breise ar fud na tíre. Is gearr go mbeimid in ann an fhaisnéis go léir a fuarthas go dtí seo ó chathracha ar fud na RA agus Bhaile Átha Cliath a sholáthar ar dheais ar líne. Beidh eolas ar Chorcaigh, Gaillimh, Luimneach agus Port Láirge ar fáil ar an deais an bhliain seo chugainn.

Nótaí:

  • Is féidir naisc le torthaí Thuarascáil Limistéir Chathrach Bhaile Átha Cliath 2019 agus 2021 a fháil anseo
  • Tá tuilleadh sonraí ar an Innéacs Siúil agus Rothaíochta agus obair Sustrans le fáil anseo.