NTA le tabhairt faoi shuirbhé siúil, rothlú agus rothaíochta is mó riamh in Éirinn

Fáiltíonn an tAire Ryan roimh rolladh amach an Innéacs Siúil agus Rothaíochta 2023 chuig Limistéir Chathracha Chorcaí, Luimnigh, na Gaillimhe agus Phort Láirge chomh maith le Baile Átha Cliath.

18 April 2023

Fáiltíonn an tAire Ryan roimh rolladh amach an Innéacs Siúil agus Rothaíochta 2023 

Tháinig an tAire Iompair, Eamon Ryan, i gcomhar leis an Údarás Náisiúnta Iompair (NTA) inniu agus é tiomanta tabhairt faoin suirbhé is mó riamh ar shiúl, ar rothlú agus ar rothaíocht in Éirinn.

Leathnófar an tInnéacs Siúil agus Rothaíochta (ar a dtugtaí tuarascáil Bike Life) i mbliana chun Gaillimh chomh maith le cathracha eile lena n-áirítear Limistéir Chathracha Chorcaí, Luimnigh, na Gaillimhe agus Phort Láirge a chuimsiú. Oibreoidh an NTA i gcomhpháirtíocht leis an gcarthanacht iompair inbhuanaithe Sustrans chun an suirbhé is mó riamh ar shiúl, ar rothlú agus ar rothaíocht in Éirinn a dhéanamh.

Na torthaí fianaise

Soláthróidh na torthaí fianaise ardchaighdeáin ar rannpháirtíocht daoine i siúl, i rothlú nó i rothaíocht, agus ar dhearcadh orthu – cad iad na bacainní atá ann dóibh agus cad a chuideodh leo siúl, rothlú agus rothaíocht níos mó. Cuirfidh na sonraí seo eolas ar fáil do chinntí beartais agus cuirfidh siad ar chumas cathracha agus réigiúin pleanáil níos fearr a dhéanamh maidir le siúl, rothlú agus rothaíocht, agus spriocanna uaillmhianacha an Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide a bhaint amach. Is é seo an chéad uair a bheidh sonraí doimhne dá leithéid á mbailiú i gCorcaigh, i Luimneach, i nGaillimh agus i bPort Láirge.

Tá ocht gcathracha/réigiún cathrach déag

Tá ocht gcathracha/réigiún cathrach déag ar fud na hÉireann agus na RA rannpháirteach cheana féin san Innéacs, lena n-áirítear Limistéar Cathrach Bhaile Átha Cliath. Déanfar suirbhé ar thart ar 1,100 duine i ngach ceann de Limistéar Cathrach Bhaile Átha Cliath, Chorcaí, Luimnigh, na Gaillimhe agus Phort Láirge, ionadaíoch ar gach cónaitheoir, ní hamháin iad siúd a shiúlann nó a rothaíonn.

Tar éis an tsuirbhé, déanfar Tuarascálacha aonair a ullmhú agus a fhoilsiú go luath in 2024 do gach ceann de na Limistéir Chathracha.

Na príomhthorthaí

I measc na bpríomhthorthaí ó Innéacs Siúil agus Rothaíochta Limistéar Cathrach Bhaile Átha Cliath a rinneadh in 2021 tá

tá:

  • Siúlann níos mó ná 6 as gach 10 (64%) cónaitheoir aosach 5 lá nó níos mó sa tseachtain, úsáideann beagán faoi bhun 4 as 10 (38%) gluaisteán 5 lá nó níos mó sa tseachtain;
  • Rothaíonn 1 as 4 (25%) aosach uair sa tseachtain ar a laghad;
  • Tacaíonn níos mó ná 7 as 10 (71%) de chónaitheoirí le raonta rothar tógála atá scartha go fisiciúil ón trácht agus ó choisithe fiú nuair a chiallaíonn sé sin go bhfuil níos lú spáis ann do thrácht eile;
  • Gach lá tógann siad siúd a bhíonn ag siúl, ag rothlú agus ag rothaíocht suas le 330,000 carr den bhóthar i Limistéar Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Dúirt an tAire Iompair, Eamon Ryan:Fáiltím go mór roimh chinneadh an NTA an tInnéacs Siúil agus Rothaíochta a leathnú chuig go leor dár gcathracha réigiúnacha. Soláthróidh an tInnéacs an fhaisnéis a theastaíonn uainn chun an bonneagar siúil, rothaíochta agus rothlú a theastaíonn ó dhaoine a chur i bhfeidhm ionas go mbeidh an rogha acu aistriú ó ghluaisteáin ar roinnt turas  . Tá deis uathúil againn na sonraí agus an fhaisnéis ón Innéacs a úsáid chun pobail atá fíor-inbhuanaithe a chruthú agus chun cabhrú lenár gcathracha a athshamhlú le haghaidh todhchaí neodrach.

Dúirt Príomhfheidhmeannach an Údaráis Náisiúnta Iompair, Anne Graham:Tá lúcháir ar an Údarás Náisiúnta Iompair an tInnéacs Siúil agus Rothaíochta a leathnú chun Limistéir Chathracha Chorcaí, Luimnigh, na Gaillimhe agus Phort Láirge a chuimsiú.

“Cabhróidh feidhmiú céimneach an tsuirbhé is mó riamh in Éirinn ar shiúl, rothlú agus rothaíocht leis an eolas a theastaíonn uainn le pleanáil don todhchaí. Trí phríomhléargais a fháil ar an gcaoi a ndéanann daoine taisteal gníomhach mar chuid dá dturas laethúil ar fud ár gcathracha, is féidir linn bonneagar coisithe agus rothaíochta breise a chur i bhfeidhm a mheallann níos mó daoine chun siúl, rothaíocht agus rothlú a roghnú.”

 

Dúirt Caroline Bloomfield, Stiúrthóir Sustrans Thuaisceart Éireann:Bhí áthas orainn a fheiceáil conas a chabhraigh na sonraí ón Innéacs Siúil agus Rothaíochta do Bhaile Átha Cliath le Straitéis Iompair Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath a foilsíodh le déanaí a mhúnlú. Tá na sonraí agus an suirbhé ar dhearcaí i leith siúil, rothlú agus rothaíochta ríthábhachtach chun infheistíocht agus feabhsú an bhonneagair taistil ghníomhaigh a chinntiú.

“Táimid ar bís oibriú leis an NTA chun na tuarascálacha a leathnú chuig ceithre chathair Éireannacha eile a thabharfaidh léargas tábhachtach breise ar fud na tíre. Is gearr go mbeimid in ann an fhaisnéis go léir a fuarthas go dtí seo ó chathracha ar fud na RA agus Bhaile Átha Cliath a sholáthar ar dheais ar líne. Beidh eolas ar Chorcaigh, Gaillimh, Luimneach agus Port Láirge ar fáil ar an deais an bhliain seo chugainn.

Nótaí:

  • Is féidir naisc le torthaí Thuarascáil Limistéir Chathrach Bhaile Átha Cliath 2019 agus 2021 a fháil anseo
  • Tá tuilleadh sonraí ar an Innéacs Siúil agus Rothaíochta agus obair Sustrans le fáil anseo.