National Transport Authority homepage

Connecting Ireland

Connecting Ireland is a major public transport initiative developed by the National Transport Authority (NTA) with the aim of increasing connectivity, particularly for people living outside our major cities and towns.


Learn more

Cork Metropolitan Area Transport Strategy

The Cork Metropolitan Area Transport Strategy (CMATS) 2040 has been developed by the National Transport Authority (NTA) in collaboration with Transport Infrastructure Ireland (TII), Cork City Council and Cork County Council.

Learn more

“Tugaimidne san Údarás Náisiúnta Iompair an-aird ar ár ról agus ar ár bhfreagracht maidir le héifeachtaí an athraithe aeráide a laghdú. Is é atá i gceist le bheith cróga ó thaobh na haeráide de ná bearta ceannasacha a dhéanamh chun todhchaí a bheidh neodrach ó thaobh carbóin de a bhaint amach, agus déanaimid dianiarracht gach lá athshainiú a dhéanamh ar ról na hearnála iompair i saol mhuintir na hÉireann. Trí úsáid talún níos fearr agus trí phleanáil iompair níos fearr, tá sé mar aidhm againn iompar poiblí a thabhairt chuig an oiread daoine agus is féidir chun an gá le feithiclí pearsanta atá dochrach don chomhshaol a laghdú. Dar leis an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, tógann 92% de dhaoine ar domhan aer atá ar chaighdeán atá níos ísle ná na treoirlínte molta isteach. I dteannta a chéile, áfach, is féidir linn dearcthaí a aistriú i dtreo modhanna gluaiseachta atá níos inbhuanaithe agus, ar an mbealach sin, is féidir linn cáilíocht an aeir a thógaimid isteach a dhéanamh níos sláintiúla do chách.”

A message from our CEO