Ceadúnú Oibritheoirí Seachadta

Is é is oibritheoir seachadta ann ná duine a sholáthraíonn seirbhís ina dtógtar áirithintí le haghaidh seirbhísí beagfheithiclí seirbhíse poiblí (BFSP) a soláthraíonn duine éigin eile iad, nó duine a sholáthraíonn seirbhís a chuireann ar chumas paisinéirí beartaitheacha fruiliú BFSP a eagrú.

Leis na hAchtanna Comhdhlúite um Rialáil Tacsaithe, 2013 agus 2016, tugtar an fheidhm don Údarás Náisiúnta Iompair (an tÚdarás) chun oibritheoirí seachadta a rialáil agus a cheadúnú.

Ceanglaítear ar dhaoine ar mian leo seirbhísí áirithinte BFSP a sholáthar ceadúnas oibritheoirí seachadta a fháil ón Údarás.

Níl feidhm ag an gceanglas sin maidir le seirbhísí áirithinte do limisíní.

Is cion coiriúil é oibriú gan ceadúnas reatha oibritheoirí seachadta a bheith agat. Féadfar pionós atá suas le €50,000 a ghearradh as ciontú sa chion seo.

Iarratas

 • Íoslódáil agus comhlánaigh an Treoir maidir le hIarratas a Dhéanamh ar Cheadúnas Oibritheoirí Seachadta a Athnuachan ón rannán Foirmeacha agus Treoracha
 • Déan cinnte de go bhfuil do ghnóthaí cánach cothrom le dáta
 • Íoc an táille cheadúnais €100 leis an Údarás Náisiúnta Iompair

Athnuachan

 • Íoslódáil agus comhlánaigh an Treoir maidir le hIarratas a Dhéanamh ar Cheadúnas Oibritheoirí Seachadta a Athnuachan ón rannán Foirmeacha agus Treoracha
 • Déan cinnte de go bhfuil do ghnóthaí cánach cothrom le dáta
 • Íoc an táille cheadúnais €100 leis an Údarás Náisiúnta Iompair

Ní mór d’Oibritheoirí Seachadta

 • A chinntiú go mbíonn a ngnóthaí cánach cothrom le dáta i gcónaí
 • Liosta iomlán agus cothrom le dáta a choinneáil de gach ceadúnas feithicle agus de gach ceadúnas tiománaí ar ina leith atá siad ag soláthar seirbhís áirithinte agus an liosta sin a chur ar fáil don Údarás ach é a iarraidh
 • Nós imeachta gearán a bheith i bhfeidhm acu chun aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar aon ghearáin a fhaightear ó úsáideoirí na háirithinte agus mionsonraí faoin nós imeachta sin a chur ar fáil don Údarás ach é a iarraidh
 • Nós imeachta bainistíochta taifead a chur i bhfeidhm maidir le haon áirithintí agus aon ghearáin a fhaightear agus na taifid sin a chur ar fáil don Údarás ach é a iarraidh
 • An fhaisnéis teagmhála a úsáidtear le haghaidh seirbhísí BFSP a áirithint a sholáthar don Údarás, lena n-áirítear aon ainm trádála a úsáidtear nó atá beartaithe le húsáid
 • Fógra a thabhairt don Údarás faoi aon athrú ainm nó seolta atá bainteach lena cheadúnas/ceadúnas oibritheoirí seachadta, lena n-áirítear athrú ar aon ainm trádála, laistigh de 14 lá ón athrú sin