Luas

Ceanglaítear ar an Údarás Náisiúnta Iompair leis an Acht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008 an soláthar seirbhísí iompair phoiblí laistigh de Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath a áirithiú.

Shann an tÚdarás Náisiúnta Iompair a chuid feidhmeanna maidir leis an soláthar seirbhísí iarnróid éadroim a shannadh do Bhonneagar Iompair Éireann (TII).

Tosaíodh an conradh reatha le haghaidh seirbhísí Luais a sholáthar sa bhliain 2014. Déanann an tÚdarás faireachán ar oibriú an chonartha Luas ach ceangal a chur ar Bhonneagar Iompair Éireann tuarascálacha ráithiúla ar fheidhmíocht a sholáthar.