Gradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste

Fáilte go Gradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste

Tailtil Nios Cliste Gradaim n MacLéinn

 

Fáilte go Gradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste. Ar an leathanach Gréasáin seo, gheobhaidh tú faisnéis faoi Ghradaim na Mac Léinn, faoi conas is féidir iontráil, faoi na príomh-Chatagóirí agus faoi nithe eile. Má bhíonn aon cheisteanna eile agat faoi Ghradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste, seol ríomhphost chuig info@smartertravelcampus.ie

Maidir le Gradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste

Le Gradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste, tugtar cuireadh do mhic léinn forbairt a dhéanamh ar thionscadal lena ndéantar roghanna taistil inbhuanaithe agus/nó roghanna taistil ghníomhaigh chuig an gcampas, amach as an gcampas agus ar an gcampas a chothú, a éascú agus/nó a chumasú, ar tionscadal é atá ábhartha dá réimse staidéir agus spéise.

Maidir le gach mac léinn a iontrálann, déanfaidh painéal moltóirí is saineolaithe ina dtionscal a dtionscadal a athbhreithniú agus a mheas. Tabharfar cuireadh d’iomaitheoirí sa bhabhta ceannais freastal ar an Searmanas Náisiúnta Bronnta Gradam do Mhic Léinn, áit a gcuirfear a dtionscadal ar taispeáint. Fógrófar na Buaiteoirí i ngach Catagóir ar an lá.

Moltar do léachtóirí agus do bhaill foirne acadúla ó champais tríú leibhéal ar fud na hÉireann páirt a ghlacadh i nGradaim na Mac Léinn trí na Gradaim a chur ar áireamh ina n-obair chúrsa ghrádaithe. Ní hé amháin go dtugann sé sin an deis do mhic léinn páirt a ghlacadh i dtionscadal praiticiúil agus na tairbhí a bhaineann leis a eispéiriú, ach tugann sé ardán dóibh freisin a CV agus a bpunann ghairmiúil a fhorbairt ar bhealach atá ábhartha dá réimse staidéir. Más rud é gur Léachtóir thú agus gur mhaith leat glao a eagrú le Foireann na gClár Taistil Níos Cliste chun tuilleadh plé a dhéanamh ar Ghradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste, agus/nó chun seisiún faisnéise a eagrú do do mhic léinn, seol ríomhphost chuig info@smartertravelcampus.ie.

Cé a fhéadfaidh iontráil?

Tá Gradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste ar oscailt do na mic léinn uile de na Comhpháirtithe Campas de chuid Thaisteal Níos Cliste TFI. Chun a fheiceáil an Comhpháirtí é do Champas nó nach ea, tabhair cuairt ar ‘Campais Thaisteal Níos Cliste TFI’.

Féadfaidh mic léinn iontráil mar dhaoine aonair nó mar ghrúpa. Áiríodh na nithe seo a leanas leis na hiontrálacha a fuarthas san am atá thart, ach gan a bheith teoranta dóibh: promóisin mhargaíochta digití; feachtais taistil inbhuanaithe; dúshláin taistil ghníomhaigh; fógraí raidió, físeáin agus beochaintí a léiriú; aipeanna taistil inbhuanaithe a dhearadh; agus gléasanna a fhorbairt chun tacú le taisteal níos cliste.

Eochairdhátaí don bhliain 2022/2023
An Spriocdháta le haghaidh Iontrálacha do Sheimeastar 1 An Spriocdháta le haghaidh Iontrálacha do Sheimeastar 2   An Searmanas Náisiúnta Bronnta Gradam do Mhic Léinn
An Luan an 19 Nollaig 2022 An Luan an 27 Márta 2023 An Déardaoin an 27 Aibreán 2023

Conas is féidir Iontráil

Lean na cúig chéim thíos agus tú ag cur do thionscadail isteach i nGradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste don bhliain acadúil 2022-2023.

Cláraigh do spéis ach an fhoirm thíos a líonadh isteach. Trí do spéis a chlárú, cinntíonn tú go mbeidh Foireann Chlár na gCampas Taistil Níos Cliste in ann teagmháil a dhéanamh leat chun tú a choinneáil ar an eolas faoi aon fhógraí agus aon mheabhrúcháin faoi Ghradaim na Mac Léinn, lena n-áirítear spriocdhátaí agus mionsonraí faoin Searmanas Náisiúnta Bronnta Gradam do Mhic Léinn.

Léigh Treoirleabhar Ghradaim na Mac Léinn agus na Téarmaí agus Coinníollacha a bhaineann le Gradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste. Is féidir iad a aimsiú faoin rannán ‘Acmhainní’.

Cinn cén Chatagóir a n-iontrálfaidh tú isteach inti agus tosaigh ar do thionscadal a phleanáil.

Tabhair faoi do thionscadal i Seimeastar 1 agus/nó i Seimeastar 2.

Sula gcuireann tú do thionscadal isteach, úsáid Seicliosta na Foirme Iontrála atá le fáil i dTreoirleabhar Ghradaim na Mac Léinn mar threoir, agus cuir do thionscadal isteach san Fhoirm Iontrála thíos roimh an spriocdháta.

Cláraigh do spéis anseo – Foirm Clárúcháin Ghradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste

Cuir do thionscadal isteach anseo – Foirm Iontrála Ghradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste (Beidh an fhoirm seo ag oscailt go luath)

Cé na Catagóirí do Ghradaim na Mac Léinn?

Tá na Catagóirí ceaptha chun nascadh le raon leathan cúrsaí agus modúl coláiste ar fud na tíre chun go mbeidh mic léinn in ann taithí phraiticiúil tionscadail atá ábhartha dá n-obair chúrsa a ghnóthú. Moltar do mhic léinn a bhfuil dúspéis acu i réimse an taistil inbhuanaithe agus ar mhaith leo tionscadail a dearadh agus a fhorbairt mar ghníomhaíocht seach-churaclaim tionscadal a iontráil lasmuigh dá n-obair chúrsa. Is iad seo na príomh-Chatagóirí:

Catagóir 1: Innealtóireacht agus Nuálaíocht

Cumhdaítear tionscadail sna réimsí seo a leanas le Catagóir na hInnealtóireachta agus na Nuálaíochta: an dearadh; an teicneolaíocht; an nuálaíocht shóisialta agus an fhiontraíocht.

Cé na daoine ar cheart dóibh iontráil isteach sa Chatagóir seo?

Tá an Chatagóir seo ar oscailt do mhic léinn fochéime agus mic léinn iarchéime atá ag déanamh staidéar ar cheann ar bith de na réimsí seo a leanas, ach gan a bheith teoranta dóibh: an Innealtóireacht Shibhialta; an Innealtóireacht Mheicniúil; an Innealtóireacht Ríomhaireachta; an Innealtóireacht Leictreonach; an Innealtóireacht Struchtúr agus an Mheicitreonaic; an Staidéar Inbhuanaitheachta; agus an Staidéar Comhshaoil. Tá sí ar oscailt freisin d’aon mhic léinn is baill de Chlub nó Cumann ar an gcampas atá bainteach leis an gCatagóir seo agus do mhic léinn a bhfuil spéis acu i réimse na hInnealtóireachta agus a chleachtann lasmuigh dá réimse staidéir.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCatagóir seo, féach Leathanach 4 de Threoirleabhar Ghradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste.

 

Catagóir 2: Margaíocht Shóisialta

Cumhdaítear tionscadail sna réimsí seo a leanas le Catagóir na Margaíochta Sóisialta: an mhargaíocht; an mhargaíocht dhigiteach; an bhainistíocht imeachtaí; an chumarsáid; an spórt; agus cur chun cinn na sláinte.

Cé na daoine ar cheart dóibh iontráil isteach sa Chatagóir seo?

Tá an Chatagóir seo ar oscailt do mhic léinn fochéime agus mic léinn iarchéime atá ag déanamh staidéar ar cheann ar bith de na réimsí seo a leanas, ach gan a bheith teoranta dóibh: an Gnó; an Bhainistíocht Gnó; an Mhargaíocht; an Mhargaíocht Dhigiteach; an Tathant; Cur Chun Cinn na Sláinte; Eolaíocht an Spóirt; an tÁineas; an Bhainistíocht Spóirt; an Staidéar Inbhuanaitheachta; agus an Staidéar Comhshaoil. Tá sí ar oscailt freisin d’aon mhic léinn is baill de Chlub nó Cumann ar an gcampas atá bainteach leis an gCatagóir seo agus do mhic léinn a bhfuil spéis acu i réimse na Margaíochta Sóisialta agus a chleachtann lasmuigh dá réimse staidéir.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCatagóir seo, féach Leathanach 5 de Threoirleabhar Ghradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste.

Catagóir 3: Na Meáin

Cumhdaítear tionscadail sna réimsí seo a leanas le Catagóir na Meán: an bheochan; an fhuaim; an dearadh grafach; an maisiú; agus an físeán.

Cé na daoine ar cheart dóibh iontráil isteach sa Chatagóir seo?

Tá an Chatagóir seo ar oscailt do mhic léinn fochéime agus mic léinn iarchéime atá ag déanamh staidéar ar cheann ar bith de na réimsí seo a leanas, ach gan a bheith teoranta dóibh: an Dearadh Cruthaitheach; na Meáin; an Léiriú Meán Digiteach; an Ghrafaic agus an Maisiú; an Léiriú Meán agus Scannán; an Bheochan; agus an Fhorbairt Bogearraí agus Cluichí. Tá sí ar oscailt freisin d’aon mhic léinn is baill de Chlub nó Cumann ar an gcampas atá dírithe ar na meáin agus do mhic léinn a bhfuil spéis acu i réimse na Meán agus a chleachtann lasmuigh dá réimse staidéir.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCatagóir seo, féach Leathanach 6 de Threoirleabhar Ghradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste.

An Painéal Moltóirí

Is féidir leat amharc ar an bPainéal Moltóirí don bhliain 2022 sa tábla thíos agus amharc ar Bheathaisnéis an Mholtóra ach cliceáil ar ainm agus eagraíocht an mholtóra.

 

Catagóir 1: Innealtóireacht agus Nuálaíocht         Catagóir 2: Margaíocht Shóisialta                Catagóir 3: Na Meáin

Acmhainní Ghradaim na Mac Léinn

Feicfidh tú roinnt acmhainní thíos a chabhróidh leat agus tú ag cur tionscadal isteach i nGradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste. Cliceáil ar an nasc ábhartha thíos chun amharc ar an acmhainn.

Cuir do thionscadal isteach anseo – Foirm Iontrála Ghradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste (Beidh an fhoirm seo ag oscailt go luath).

Cliceáil ar an nasc thuas chun do thionscadal a chur isteach i nGradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste.

Gradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste – Treoirleabhar (as Béarla)

Is dírithe ar mhic léinn agus ar léachtóirí araon atá an Treoirleabhar seo. Tugtar breac-chuntas ann ar an bhfaisnéis thábhachtach nach mór a bheith ar eolas agat faoi Ghradaim na Mac Léinn a iontráil.

Gradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste – Téarmaí agus Coinníollacha (as Béarla)

Déan cinnte de go bhfuil na Téarmaí agus Coinníollacha uile léite agus tuigthe ag na mic léinn uile atá páirteach i nGradaim na Mac Léinn a iontráil. Measfar gur neamhbhailí a bheidh aon tionscadail arna gcur isteach nach gcloíonn leis na Téarmaí agus Coinníollacha.

Gradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste – Treoir do Léachtóirí (as Béarla)

Is dírithe ar Léachtóirí agus ar bhaill foirne acadúla amháin atá an treoir seo. Tugtar breac-chuntas inti ar amlíne shimplí le haghaidh Ghradaim na Mac Léinn a chur ar áireamh i d’obair chúrsa ghrádaithe, mar aon le heochairdhátaí le tabhairt ar aird don bhliain acadúil.

Gradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste – Rúibric Marcála (as Béarla)

Mionsonraítear sa rúibric marcála seo conas a mheasúnóidh na moltóirí na tionscadail.

Gradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste – Seicliosta Iontrála (as Béarla)

Gradaim na Mac Léinn Taistil Níos Cliste – Teimpléad Póstaeir

Cliceáil ar an bhformáid agus treoshuíomh roghnaithe thíos chun an teimpléad póstaeir a íoslódáil. Má theastaíonn uait cineál comhaid a dtacaíonn InDesign nó Illustrator leis, seol ríomhphost chuig info@smartertravelcampus.ie .

(As Béarla):

Na Buaiteoirí 2021 & 2022

Category 1: Engineering & Innovation

 

Technology

Finalists

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
Sustainable Sidekick App Leah Keogh TU Dublin
Pimp My Stride! Michael Kennedy
Kauan Silva Da Costa
Yuvraj Singh Dheer
Alex Gartland
Dublin City University 
Alert Alexandra Phelan
Cian Shanahan
Liam MacDougald
Sean Ryan
Alena Gerasimova
Oisin O’Neill
Trinity College Dublin 

Winner

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
Beacon  Craig Gillepsie
Gráinne Lavelle
Michael Connolly
Simon Connell
Ailbhe Nic Cormaic
Tadhg Keller
Trinity College Dublin 

Design

Finalists

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
Droichead ㅤㅤㅤㅤ‎‎‎ Keela Duffy Naughton
Mark Brady
Sophie Dolan
Erin Hegarty
Ciara Mulligan
Trinity College Dublin
Ace E Bike Lock Arlen Walsh
Eoghan Fallon
Conor O’ Shea
SETU Carlow
Howl Michael Svoboda
Stephen Kiernan
Nathan Patrick Stringer
Jakub Stojko
Dublin City University
Sentinel Jamie Purcell
Tapiwanashe Chimimba
SETU Carlow
TFI Social Charlotte Hatt TU Dublin

Winner

The BiClaw David Allen-Taylor
Andrew Murphy
Michele Turco
Ashley Palermo
Zach Adeniyi
Rory Staunton
David Rock
Trinity College Dublin

Social Innovation & Entrepreneurship


Finalists

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
LeapLocker Saoirse McGlinn
Alexandra Duffy
Artur Amolins
Eoghan Manning
Henry Gallagher
Spencer Brehhov
Trinity College Dublin
Tiered Parking Fee System Matthew Horne O’Connor
Aaron Abraham
Chenxi Lu
Evan Dargan Hayes
Dublin City University
Uni-Mover Siobhan Kenny
Saoirse Murray
Jennifer Fleming
Jade McCormack
Ellen Griffin
TU Dublin
Uberversity James Gaire
Evan Loony
Ryan O Grady
MTU Kerry
Mush Bikes Colm Farrell
Luke Chester
Kieran Cunningham
Eoghan Courtney
MTU Kerry
DriveLoCo Carpooling App Shannon McCarthy
Becky Bryant
Shauna Cunningham
Sarah Donnelly
MTU Kerry
Undrive Katie Cowzer
Tara Delaney
Ben Byrne
Matthew Byrne
Scott Doyle Farrell
TU Dublin

 

Winner

hearme. Ivan Savintsev ZvontsovGiacomo Zeno Carneil Dublin City University

 

Category 2: Social Marketing

 

Marketing & Communications

Finalists

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
Pave The Way – For a Greener Future Sofia Hogberg TU Dublin
Eco-Ride: A Fun and Rewarding Way to Choose Sustainable Campus Transport Edoardo Cirefice TU Dublin
#ReadySetGo Lucy O’Callaghan TU Dublin
Dublin’s Got Sole Shane McDermott TU Dublin
TU Dublin Campus Bike App Briona Freeman TU Dublin
Travel for Future Emma Ed TU Dublin
Distance for Discount Sinead Ahearne TU Dublin
Sing & Save Nathan McCarthy TU Dublin
Leap Loyalty Alannah McGuirk TU Dublin
Step More Scroll Less Isabelle Sheehan TU Dublin

Winner

Fuel Up With Friends Niamh Murray TU Dublin

Programmes & Advocacy

Finalists 

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
Pool Together Luke Raymond
Charley Delaney Byrne
Deano Doran
Cian Ryan
TU Dublin
Rent a Bike with the Active Travel Society Niamh Conroy
Riona McKeon
Laoise Ryan
Karina Mackle
Dublin City University
Take The Safe Lane Emily Dooley TU Dublin
DCU Moves Ciara Kavanagh
Nicole Barry
Jenna Osborne
Hannah Nolan
Dublin City University
Cycle Now Nicole Harford
Kamil Sztyler
Patrick Harmon
Sophie Armstong
Johns Roice
Dublin City University
Green Wheels Scavenger Hunt Jack McQuillan TU Dublin
Bike to DCU Martin Feeney
Aaron Cummins
Shane Kennedy
Conor Gibney
Mark McPhillips
Dublin City University
Winner
Leap Further Philip Maguire TU Dublin

 

Category 3: Media

Animation

Finalists

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
Think Smart Kayleigh Walsh Technological University of the Shannon
How Many Calories Do You Burn in a Car? Ceara Daly
Benjamin Nielsen
Naoise Walsh
Nadine Mc Brearty
ATU Donegal
Healthy Cycling Leah Eichinger
Ryan McDaid
Sheena Brennan
ATU Donegal
Make a Change Jasmine Reilly SETU Waterford
Walking Zhukas Arvidas Dunboyne College of Further Education

Winner

The Road Less Travelled Michaela Keaveney
Marek Szunyog
Eimear Casey
Shaun Kelly
ATU Donegal

Graphic Design & Illustration

Finalists

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
Travelling Green is magic Madeline Cleary Limerick College of Further Education
Moving Forward Judy Prendergast Limerick College of Further Education
Take roots and get moving Irina Kazelnika Limerick College of Further Education
Leap on Board Irina Kazelnika Limerick College of Further Education
It’s a different kind of movement Irina Kazelnika Limerick College of Further Education
Trust in the Bus Andrew Quigley Limerick College of Further Education
A Greener Cycle Dallum O byrne Limerick College of Further Education
Let’s Synchronise James Curran Limerick College of Further Education
The Green Lane is the New Fast Lane Andrew Quigley Limerick College of Further Education
Making Tracks Caroline Kelly Limerick College of Further Education

Winner

Get on Board and Travel Smarter Trudy Reardon Limerick College of Further Education

Audio

Finalists

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
Student Leap Card Neill Nevin
Jessica Gardiner- Mcinerney
Dan Hurduc
Ryan Parsons
Lee Hogan
Technological University of the Shannon
For the world you want to keep Tom O Dowd
Ryan Bradley
Conor Clancy
Diarmuid Hanley
Ruairi Flynn
Technological University of the Shannon
The Fabled Leap Card Hugh McGuire
Gurdev Neote
Stephen Price
Shaun Storan
Ben Cosgrave
Technological University of the Shannon
Bike share scheme advertisment Jake Power SETU Waterford
Bike Share Audio Promotion Diarmuid O Connor SETU Waterford
TFI Bikeshare Scheme – Share Our Planet Osvaldas Domarkas SETU Waterford
Smarter Travel Abdalhamed Daoud SETU Waterford
TFI BikeShare Sunny Keenan SETU Waterford
Be like the princess, take a leap at love! Juliana Wong SETU Waterford

 

Winner

Nightmare on Leap Street Emma Ward
Luisa Juht
Katelen Ryan
Sarah O Donovan
Zara O’Donoghue
Technological University of the Shannon

 

Lecturer Recognition Award

Name Name of Campus
Dr Gareth Bennett Trinity College Dublin
Hilda Burton TU Dublin
Roisin Crowley Technological University of the Shannon
Colm Dunphy SETU Waterford
Audrey Fitzgerald Limerick College of Further Education
Geraldine Lane Dunboyne College of Further Education
Ciara McCormack Dublin City University
Cormac O’Kane ATU Donegal
Sheila O’Mahony MTU Kerry
Cormac O’Kane ATU Donegal
Sinead O’Riordan SETU Waterford
Emmet Sexton SETU Carlow
Dr Róisín Vize TU Dublin

Smarter Travel Student Awards logo

 

Smarter Travel Student Awards 2022 –  Winners & Finalists

Students from third level colleges around the country were awarded for developing and designing marketing and engineering projects and creating videos, animations, audio, and graphics for the National Transport Authority’s Smarter Travel Student Awards 2022. Thanks once again to our Judging Panel for taking the time to review the entries this year.

Congratulations to the Finalists and Winners of the Smarter Travel Student Awards 2022.

The Winners & Finalists for each subcategory are listed below.

Engineering & Innovation – Technology

Winner

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
ROTATE

 

Maël Bonnec, Shane Murphey, Colin Gaffney,  Ayush Mukherjee, Katherine Bolger, Bill Dempsey, Emma Patterson, Alastair Philip Trinity College Dublin

 

Finalists

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
UniPay

 

Emma Doyle, Maurice Ogbogu Institute of Technology Carlow

 

Quicket – Public Transport Price Comparison App Cian McEvoy, Damian Bogacki, Stephanie Lee Institute of Technology Carlow

 

Cycle’n’Save Harry Morley, Kaelem O’Callaghan, Michael Shalloe, Mark Smith TU Dublin – Grangegorman

 

GreenCoin, the crypto that moves you. Ivan Savintsev, Giacomo Zeno Carniel, Dylan O’Neill, Phong Phu Nguyen Dublin City University

 

 

Engineering & Innovation – Design

Winner

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
The Bull Lock Rhys Farrington, Aeda Ismail, Zachary Barte,  Stephen Lowe, Oscar Langan,  Jim Hickey, Jim Meaney, Emer Muldoon Trinity College Dublin

 

Finalists

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
Checkpoint Point System (CPS) James Peters, Ryan Kenny,  Jack O’Sullivan, Cécile Mourgues, LinHao Yang,  Sona Nahas University College Dublin
MyGuide Laura Brady, Joshua Baker,  Ciaran Huckfeldt, Matthew O’Neill Trinity College Dublin
Indi-Clear Andrew Coyle, Toby Hudson-Fowler, Ali Saim, Matthew Kaye-Mellor, Emmanuel Ojelabi, Shirish Senthil Kumar, James Kelly, Jack Twomey Trinity College Dublin
ALERT Peter Power, Stephen O Sullivan, David Porter, Hannah Burgess, Levente Paksy, Conor Neill Trinity College Dublin
NAVIGAID Charles Cullen, Aisling Mcormack, Sean Walsh, Mohamed Abdelrazig Trinity College Dublin
E-Locktronic Adam Khalaf, Sophie Weldon, John Grimes, Jyothis Jenu, Rai Rajveer, Alex Denby, Ben Horkan, Daniel Koevesi Trinity College Dublin
Pedal Power Euan Farquharson, Charlie Walsh, Gavin Sinclair, Ruman Riaz, Joshua Toomey Trinity College Dublin

 

Engineering & Innovation –

Social Innovation & Entrepreneurship

Winner

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
The Ecommute App

 

Zarah O’Brien, Sarah Daly, Luke Murnaghan TU Dublin – Tallaght

 

Finalists

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
PuriFi Aoibheann Campbell, Laura Maguire, Rachel Barker, Cian Hanlon Dublin City University
Bus Buddies – Rewarding Sustainable Travel Rachel Giles, Ellen Keyes, Georgia Cuffe, Rebecca King TU Dublin – Tallaght
Reframe Cruise Skateboard – Transforming Sustainable Micro-Transport Accessibility Timothy McGrath, Aodh Ó Gallchóir, Cormac Harrington, Klaudia Serafin, Nathan Barr, Sara Goldschmidt, Tommaso Batori, Elvis Seporaitis University College Cork

 

Marketing & Events – Marketing

Winners

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
Using the Active Travel Logger in TU Dublin Eoin Power

 

TU Dublin – Grangegorman

 

#ActiveApril

 

Zoe Temple

 

TU Dublin – Aungier Street

 

Finalists

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
Social Strolls Sam Carson TU Dublin- City Campus
Miles for Meals Aoife Kennedy TU Dublin – Aungier Street
Save the planet with a bike Olamide Marian Olabode TU Dublin – Grangegorman
Leap Card – Save Money, Time and the Planet Aoife Collins TU Dublin – Aungier Street
Change for the bus? David Clarke TU Dublin – Grangegorman
#ChangeUpTheCommute Caoilinn McDermott TU Dublin – Aungier Street

 

Marketing & Events – Event Management

Winner

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
Walk 4 Rewards

 

Katie Boland, Melissa Sweeney Munster Technological University – Kerry

 

Media – Animation

Winner

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
A Better Tomorrow Dáire McAuliffe Dunboyne College of Further Education

Finalists

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
Smarter Travel AD Animation Sandra Olawale, Hazel Gibbons, Diana Lo Lacono,Johnathan Boyce Letterkenny Institute of Technology
Travel Smart and Be Green While You’re At It Jerren Olanorin Dunboyne College of Further Education
5 Tips For Maintaining Your Bicycle Shay McPaul, Gabby Lynch, Luke Browne, Joseph Bradley Letterkenny Institute of Technology

 

Media – Video

Winner

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
Just Dance Ken Reidy, Martha Scanlon, Errin Roche, Grace Quinlan Technological University of the Shannon: Midlands Midwest

Finalists

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
Be Like Mike and Get On your Bike

 

Zoe Rackard, Eoin Talbot, Evan Condon, Nadine Brickley Technological University of the Shannon: Midlands Midwest
Rise and Thrive – Active Travel Campaign

 

Madeline Harney, Ellen Mcloughlin, Kieron Tirbhowan Waterford Institute of Technology

 

Media – Graphic Design & Illustration

Winner

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
Travel With A Different Perspective Muireann McMahon Limerick College of Further Education

Finalists

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
Green Points Katie Healy, Sadbh Kenny, Tadhg Kennelly Munster Technological University – Cork
Rise Above the Traffic Cú Caulwell Limerick College of Further Education
Take the Leap Jordan Krantz Technological University of the Shannon: Midlands Midwest
Healthy Humans – Happy Earth Dara Phillips Technological University of the Shannon: Midlands Midwest
Clear Your Head, Take The Bus Instead Yasmin Barra, Mateusz Blachotnik, Madeleine Bolster, Saffa Arif Munster Technological University – Cork
Civilization Up Close Ciara McNamara Limerick College of Further Education
Eco Transport Nicole Pugachenko Limerick College of Further Education

 

Media – Audio

Winners

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
Batteries Not Included James Kelly, Faye Gurnett, Finn Guiney Technological University of the Shannon: Midlands Midwest

Finalists

Project Title Name of Student(s) Name of Campus
Smarter travel – promoting cycling Mark Flynn Waterford Institute of Technology
A friendly warning to humans Finn Mc Carron Letterkenny Institute of Technology
Fresh Ben Walsh, Paul Povey, Aleksandra Boda, Joaquin Yanez Technological University of the Shannon: Midlands Midwest
Get Smart Paul O’Boyle, Gavin Morris, Nathan Lawlor Technological University of the Shannon: Midlands Midwest
Try Cycling Adam Peters Waterford Institute of Technology
Waterford Greenway Jessica Chitas Waterford Institute of Technology
Benefits of Student Leap Card Lauryn Gore Waterford Institute of Technology

 

 

Campus Awards Finalist Logo

Smarter Travel Campus Awards 2021 – Finalists

Engineering & Innovation – Design

Name of student(s)

Name of Campus

Fionn Ó Muirí, Zhuang Miao, Aswin Biju, Kailum Breen Dublin City University
Wayne Keating, Lisa Moran Institute of Technology Carlow
Emily Harte, Aideen Boardman, Colin Hart, Neal Manning, Oisín Mackin, Rory Meighan, Sam McHugh Trinity College Dublin
John Flynn, Emma Holden, Daniel Daly Institute of Technology Carlow
Claire Murphy, Michaela Harte, Adam Murray, Anthony Conway Dublin City University
Callum Crehan, Ciarán Doyle, Eve McCabe Institute of Technology Carlow
Orla Charters, Con Murphy, Conor Mc Carry, Daniel Mc Cann, David Rooney, Lucy Daly, Rory Gallagher, Shane McDonald Trinity College Dublin
Béibhín Flatley, Síobhra Doyle, Maurice Dowling, Eoin Harkin Dublin City University
Jason Carragher, Donal Duignan, Jarlaith Brady, Aaron Corcoran Dublin City University

 

Engineering & Innovation – Technology

Name of student(s) Name of Campus
Evan Rooney, Eugene McEntegart, Roman Gyrin, Tom Griffith Dublin City University
Liam Coman, Aedi D’arcy, Daniel Boyle, Shane Walsh, Daniel O’Donovan, Cillian Isdell, Oisin Callan, Ryan Campion Trinity College Dublin
Oisín Thurlow, Alexandra Lacey, Mobhí de Búrca, Patriks Vitols Jegurs Dublin City University
Thomas Shanahan, Alex Pocock, Caoimhe Corcoran, Claire O’Brien, Coleman Toner, Jamie Palmer, Oisin McCay, Robert Teeling Trinity College Dublin
Jake White, Alex Nitsche, Esam Azad, Gian Ferrer Dublin City University
Denis Adelin Diac, Milan Joseph Binoy, Steve Brian Kamtchou Dublin City University
Olajuwon Dele, Jack McCarthy, Niamh Cowan, Eoghan O Leary, James Collins, Timothy Dolan, Ahad Khalil, Conor Curran Trinity College Dublin
Heather Murphy, Katherine Hardgave, Jack Rudden Kelly, Karen O Flynn, Conor Gallagher, Michael Kwok, Nicholas Kelly-Haughton, Divyam Gupta Trinity College Dublin

 

Engineering & Innovation – Social Innovation & Entrepreneurship

Name of student(s) Name of Campus
Niall Burke, Judah O Connor Moneley, Elliot Beirne University College Dublin
Timothy Mcrath, Orlaith Cashman, Thomas Beese, Ian O’Keeffe, Caoimhe Crosse, Ella O’Brien, Gavin McSweeney University College Cork
Conall Daly, Richard Vanukevich, Katie Kilroy, Gavin Macdonnell, Davin Breathnach, Wei Chang, Oisin Fullam Smith, Patrick Duffy Trinity College Dublin

 

Marketing & Events

Name of student(s) Name of Campus
Alison Keane, Olivia Casey, Laoise Geaney, Katelyn Foley O’Mahony Munster Technological University – Kerry
Chloe Hallisey, Sorcha Casey Munster Technological University – Kerry
Megan Finlay, Aoife Scanlon, Roisin Slattery National University of Ireland, Maynooth
Sarah Hobbert, Sean Horan, Emily Broderick, Melanie Cross Munster Technological University – Kerry
Amy Kennedy, Denise Healy, Olivia Stack, Shauna Flynn Munster Technological University – Kerry
Megan Dooley, Viola Turberg, Otto Hooft Graafland, Lorenzo Loffredo, Amedeo Peyrona, Emil Ullmann Trinity College Dublin
Maryrose White O’Brien, Dawn Lenihan, Nyomi O’Leary, Keith O’Brien Munster Technological University – Kerry
Ángel Alba, Stanislas du Boucheron Munster Technological University – Kerry
Namejs Balodis, Océane Chenuc, Pauline Deleage, May Allinquant Munster Technological University – Kerry

 

Multimedia – Animation

Name of student(s) Name of Campus
Salome Keidia Waterford Institute of Technology
Lochláinn Kelly Letterkenny Institute of Technology
Conor Ogedegbe Dunboyne College of Further Education
Jim Conway Limerick Institute of Technology
Jack Finnerty Munster Technological University – Kerry

 

Multimedia – Audio

Name of student(s) Name of Campus
Jack Broderick, Dion Langan McCaffrey, Jack Walsh Limerick Institute of Technology
Barry Deegan Limerick Institute of Technology
Eimear O’Tuathail National University of Ireland Galway
Steven English, Paddy Kerr, Kevin Meehan, Dylan Traynor Limerick Institute of Technology

 

Multimedia – Graphic Design & Illustration

Name of student(s) Name of Campus
Cliona Duffy Dunboyne College of Further Education
Nicole Preece Dunboyne College of Further Education
Caoimhe Hannon, Sean Lee Denton, Ryan Kelly, Olivia Gavin Munster Technological University – Cork
Maeve Mulqueen Limerick Institute of Technology
Aaron Kidney, Conor Burnett, Holly Bermingham, Chloe Buckley Munster Technological University – Cork
Hil Christian Bagalacsa Limerick College of Further Education

 

Multimedia – Video

Name of student(s) Name of Campus
Karolina Grabowska, Caoimhe Daly Limerick Institute of Technology
Brendan O’Dwyer Limerick Institute of Technology
Samuel McCarthy, Dawid Mikula, Amy Copeland, Brian Clancy Limerick Institute of Technology

Campus Awards Winning Logo

Smarter Travel Campus Awards Winners 2021

Students from third level colleges around the country were awarded for developing and designing marketing and engineering projects and creating videos, animations, audio, and graphics for the National Transport Authority’s Smarter Travel Campus Awards 2021. Thanks once again to our Judging Panel for taking the time to review the entries this year.

Congratulations to the Finalists and Winners of the Smarter Travel Campus Awards 2021.

The Winners for each subcategory are listed below.

Engineering & Innovation – Design

The Winners of the Design subcategory are:

Name of student(s) Name of Campus Link to winning entry
Wayne Keating, Lisa Moran Institute of Technology Carlow Winning Entry
Orla Charters, Con Murphy, Conor Mc Carry,

Daniel McCann, David Rooney, Lucy Daly,

Rory Gallagher, Shane McDonald

Trinity College Dublin Winning Entry

 

Engineering & Innovation – Social Innovation & Entrepreneurship

The Winners of the Social Innovation & Entrepreneurship subcategory are:

Name of student(s) Name of Campus Link to winning entry
Timothy McGrath, Orlaith Cashman, Thomas Beese,

Ian O’Keeffe, Caoimhe Crosse, Ella O’Brien, Gavin McSweeney

University College Cork Winning Entry

 

Engineering & Innovation – Technology

The Winners of the Technology subcategory are:

Name of student(s) Name of Campus Link to winning entry
Oisín Thurlow, Alexandra Lacey, Mobhí de Búrca, Patriks Vitols Jegurs Dublin City University Winning Entry
Heather Murphy, Katherine Hardgrave, Jack Rudden-Kelly,

Karen O Flynn, Conor Gallagher, Michael Kwok,

Nicholas Kelly-Haughton, Divyam Gupta

Trinity College Dublin Winning Entry 

 

Marketing & Events – Communication

The Winners of the Communication subcategory are:

Name of student(s) Name of Campus Link to winning entry
Megan Dooley, Viola Turberg, Otto Hooft Graafland,

Lorenzo Loffredo, Amedeo Peyrona, Emil Ullmann

Trinity College Dublin Winning Entry

Marketing & Events – Digital Marketing

The Winners of the Digital Marketing subcategory are:

Name of student(s) Name of Campus Link to winning entry
Chloe Hallissey, Sorcha Casey Munster Technological University – Kerry Winning Entry

 

Multimedia – Animation

The Winner of the Animation subcategory is:

Name of student Name of Campus
Jim Conway Limerick Institute of Technology

Link to winning entry:

Multimedia – Audio

The Winner of the Audio subcategory is:

Name of student Name of Campus Link to winning entry
Eimear O’Tuathail National University of Ireland Galway Winning Entry

Multimedia – Graphic Design & Illustration

The Winner of the Graphic Design & Illustration subcategory is:

Name of student Name of Campus Link to winning entry
Maeve Mulqueen Limerick Institute of Technology Winning Entry

 

Multimedia – Video

The Winner of the Video subcategory is:

Name of student Name of Campus
Brendan O’Dwyer Limerick Institute of Technology

Link to winning entry:

Lecturer Award

The Winners of the Lecturer Award are:

Name of Winner Name of Campus Category
Anne Morrissey Dublin City University Engineering & Innovation
Sheila O’Mahony Munster Technological University – Kerry Marketing & Events
Clare Blackwell Dunboyne College of Further Education Multimedia