Trasrianta Coisithe san Uaimh, i mBaile Átha Troim, i mBaile Uí Mhornáin agus sa Seanchaisleán, Co. na Mí

Leithdháileadh cistiú ar an gclár faoi Phlean Spreagthaigh Post Iúil ar fhógair an Rialtas é le déanaí. Tá sé i measc na mbeart a bhfuil mar aidhm leo téarnamh postbhunaithe a spreagadh agus muinín gheilleagrach a mhéadú mar fhreagairt don ghéarchéim Covid-19. Leithdháil an tÚdarás Náisiúnta Iompair cistiú is fiú €55m san iomlán ar 547 dtionscadal in 11 chontae chun tacú le gluaiseacht coisithe agus rothaithe agus feabhas a chur ar inrochtaineacht i gcathracha, i mbailte agus i sráidbhailte.

Féach tuilleadh sonraí anseo.