Tionscadail

Clár caipitil Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath

Féach roinnt de na mórthionscadail leanúnacha atá ar bun ag an Údarás Náisiúnta Iompair mar chuid de chlár caipitil Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath, lena n-áirítear MetroLink, BusConnects, an Clár DART+ agus Líne Ghlas Luas. Faigh tuilleadh faisnéise anseo.

Straitéis iompair Limistéar Cathrach Chorcaí

Tá straitéis iompair Limistéar Cathrach Chorcaí ina creat le haghaidh bonneagar agus seirbhísí iompair a sholáthar i Limistéar Cathrach Chorcaí thar an bhfiche bliain atá le teacht. Féach tuilleadh faisnéise ar ár leathanach.

MetroLink

Is é an aidhm atá leis an tionscadal MetroLink ná conair iarnróid leithscartha ardacmhainne agus ardmhinicíochta a fhorbairt ó Bhaile Shéarlais go Sord, trí Aerfort Bhaile Átha Cliath. Comhtháthaíonn an Tionscadal MetroLink le seirbhísí Iarnród Éireann, seirbhísí Bhus Átha Cliath agus seirbhísí Luas chun córas lán-chomhtháite iompair phoiblí a sholáthar i Mórlimistéar Bhaile Átha Cliath....

DART+

Déanann an Clár DART+ soláthar do ghréasán breisithe iarnróid comaitéirí i Mórlimistéar Bhaile Átha Cliath. Fadófar an córas DART go Maigh Nuad ar Líne Shligigh, go Cill Droichid ar Líne Chill Dara agus go Droichead Átha ar Líne an Tuaiscirt. De bhreis air sin, soláthrófar seirbhísí breisithe DART ar líne an Oirdheiscirt go dtí na...

Stáisiún DART Shruthán na Coille

Stáisiún nua DART idir Bré agus Seanchill chun freastal ar an bhforbairt leanúnach sa limistéar.

An bonneagar lánaí rothar a uasghrádú i gCaladh an Treoigh, Luimneach

Leithdháil an tÚdarás Náisiúnta Iompair €55 mhilliún ar Chomhairlí faoi Phlean Spreagthaigh Post Iúil le haghaidh Tionscadail Rothaíochta agus Siúil. Féach tuilleadh sonraí ar ár leathanach.

Páircíní a shuiteáil i gCathair Chorcaí

Leithdháileadh cistiú ar an gclár faoi Phlean Spreagthaigh Post Iúil ar fhógair an Rialtas é i mí Iúil. Tá sé i measc na mbeart a bhfuil mar aidhm leo téarnamh postbhunaithe a spreagadh agus muinín gheilleagrach a mhéadú mar fhreagairt don ghéarchéim Covid-19. Féach tuilleadh sonraí ar ár leathanach.

Dromchla limistéar coisithe a athsholáthar, Cathair na Gaillimhe

Leithdháil an tÚdarás Náisiúnta Iompair cistiú is fiú €55m san iomlán ar 547 dtionscadal in 11 chontae chun tacú le gluaiseacht coisithe agus rothaithe agus feabhas a chur ar inrochtaineacht i gcathracha, i mbailte agus i sráidbhailte. Féach tuilleadh sonraí faoi sin ar ár leathanach.

‘Crios mall’ a chruthú i Lár Chathair Phort Láirge

Leithdháil an tÚdarás Náisiúnta Iompair cistiú is fiú €55 mhilliún san iomlán ar 547 dtionscadal in 11 chontae chun tacú le gluaiseacht coisithe agus rothaithe agus feabhas a chur ar inrochtaineacht i gcathracha, i mbailte agus i sráidbhailte. Bhí údaráis áitiúla i limistéir amhail Port Láirge incháilithe le haghaidh iarratas a dhéanamh ar chistiú faoin...

Trasrianta Coisithe san Uaimh, i mBaile Átha Troim, i mBaile Uí Mhornáin agus sa Seanchaisleán, Co. na Mí

Leithdháileadh cistiú ar an gclár faoi Phlean Spreagthaigh Post Iúil ar fhógair an Rialtas é le déanaí. Tá sé i measc na mbeart a bhfuil mar aidhm leo téarnamh postbhunaithe a spreagadh agus muinín gheilleagrach a mhéadú mar fhreagairt don ghéarchéim Covid-19. Leithdháil an tÚdarás Náisiúnta Iompair cistiú is fiú €55m san iomlán ar 547...

Stáisiún Traenach Bhaile Pheiléid

Stáisiún traenach nua ar Líne Iarnróid Mhaigh Nuad idir Stáisiún Bhaile an Ásaigh agus Stáisiún Dhroichead Broome, rud a fhreastalóidh ar fhorbairtí nua leanúnacha sa limistéar.

Acmhainn Líne Ghlas Luas a Bhreisiú

Acmhainn Líne Ghlas Luas atá ann cheana a mhéadú tríd an bhflít tramanna atá ann cheana a mhéadú go 55 m ar fad, 8 dtram nua atá 55 m ar fad a cheannach agus tabhairt faoi oibreacha gaolmhara bonneagair chun freastal ar thramanna níos faide, lena n-áirítear na hardáin atá ann cheana idir Áth an...

Ionad Náisiúnta um Rialú Traenach

Tá Ionad Náisiúnta nua um Rialú Traenach á fhorbairt i Stáisiún Heuston chun teacht in ionad an Ionaid Lárnaigh um Rialú Tráchta atá ann cheana i Stáisiún Uí Chonghaile, rud atá ag feidhmiú de réir a lánacmhainne agus a bhfuil a threalamh ag druidim le deireadh a shaolré fónta. Áirítear leis an tionscadal Córas Bainistíochta...

Céimeanna 2, 3 agus 4 de Thionscadal Athchomharthaíochta Lár Cathrach Iarnród Éireann

Uasghrádú an chórais Chomharthaíochta Iarnróid atá ann cheana idir Cill Easra agus Dumhach Thrá chun feabhas a chur ar shábháilteacht agus ar iontaofacht agus chun acmhainn a mhéadú laistigh den ghréasán iarnróid atá ann cheana i lár na cathrach.

Luas Fhionnghlaise

Is é is Luas Fhionnghlaise ann ná an síneadh beartaithe le Líne Ghlas Luas óna stad ceann turais i nDroichead Broome go dtí an taobh thuaidh d’Fhionnghlas i mBaile Shéarlais, in aice acomhal an M50 agus an N2. Faigh tuilleadh sonraí faoi Luas Fhionnghlaise ar ár leathanach.

Athnuachan Dhíon Stáisiún na bPiarsach

Athnuachan dhíon an stáisiúin agus an charrchlóis atá ann cheana ag Stáisiún na bPiarsach.